>SALE POLICY เงื่อนไขการขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท ทีพี ซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติต่อ
ลูกค้าทุกท่านโดยเสมอภาค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขประการใดประการหนึ่ง 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้าที่เสนอขายในเว็บไซต์ www.tpsealing.com และช่องทางการขายอื่นของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการยกเลิกการผลิต เลิกการนำเข้า เปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบหรือสีของสินค้า หรือความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล รูปภาพ ขนาด สี คำอธิบาย ราคา ส่วนลด ของสินค้าอันมีผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อ การใช้งานและคุณภาพของสินค้าดังกล่าวเปลี่ยนไปจากคุณภาพเดิม 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดหาสินค้าทดแทนที่มีคุณสมบัติในการใช้งาน และใกล้เคียงกับสินค้าเดิมเพื่อนำมาจำหน่ายทนแทนสินค้าเดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

การจัดส่งสินค้า
กำหนดการในการจัดส่งสินค้าที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ถือเป็นระยะเวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจรติดขัด ภัยธรรมชาติ การก่อการจราจล รวมถึง กรณีที่สินค้าคงคลังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อไม่ว่าจะมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ กำลังการผลิต หรือระยะเวลาการนำเข้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้าโดยประมาณให้ทราบ แต่บริษัทไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆ ต่อการจัดส่งล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น

การเปลี่ยนสินค้าและรับประกันสินค้า
บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน หรือรับประกับสภาพสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือการจัดสินค้าผิดพลาด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นสินค้าประเภทสั่งผลิตขึ้นพิเศษ ที่มีรายละเอียด ส่วนประกอบ ลักษณะ รูปทรง ขนาด หรือสีของสินค้าที่แตกต่างไปจากสินค้าปกติที่บริษัทฯ จำหน่าย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่พร้อมจำหน่าย สภาพพร้อมจำหน่าย หมายถึง สินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเสียหาย โดยสินค้าอยู่ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ จัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า โดยมิใช่สาเหตุตามข้างต้น ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการประกอบติดตั้ง ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเปลี่ยนสินค้า และสินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจำหน่าย ตามข้อกำหนดข้างต้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้าตามกรณี 

การรับประกันสินค้า
สินค้าที่จำหน่ายในเว็บไซต์ www.tpsealing.com และช่องทางการขายอื่นของบริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับประกันและระยะเวลาในการรับประกันตามที่แบรนด์สินค้านั้นๆ เป็นผู้กำหนด โดยบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน ตัวแทนติดต่อระหว่างลูกค้ากับเจ้าของแบรนด์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกัน

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการขาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การขาย ชำระเงิน การบริการ การรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการยกเลิกการขาย ให้กับผู้ซื้อรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ ย่อมทำการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบที่สุด

การชำระเงิน
ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการตามระยะเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ หรือเงื่อนไขที่ระบุก่อนการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯได้ส่งสินค้าให้ลูกค้า 


Visitors: 137,104